top of page

Advocaat Pierre Scheerlinck

KOSTEN & ERELOON

Ook voor kosten en erelonen geldt het principe van de duidelijke afspraak.

Het ereloon is de vergoeding voor de geleverde juridische dienstverlening. Bij de kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen de dossierkosten en de externe kosten of uitgaven.

Bij aanvaarding van een opdracht kan U een raming vragen van de kosten en het ereloon. Een raming van de te verwachten kosten en ereloon is steeds bij benadering : de uren en de inspanningen welke dienen besteed aan een zaak worden immers bepaald door diverse factoren dewelke niet allemaal op voorhand kunnen worden ingeschat.

Het kantoor van Pierre Scheerlinck hanteert een ereloon-uurtarief dat varieert tussen de 95,00 €/uur excl. BTW en 125,00 €/uur excl. BTW . Het toepasselijke tarief hangt af van de aard van de zaak, de complexiteit van het dossier en de eventuele hoogdringendheid.

Mits voorafgaandelijke bespreking en afspraak kan het ereloon-uurtarief ingevolge het uitzonderlijk behaalde resultaat, worden verhoogd met een bijkomende vergoeding begroot in functie van het belang van de zaak.

Voor de dossierkosten worden vaste eenheidstarieven gehanteerd.

Externe kosten of uitgaven daarentegen zijn kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden zoals openbare instanties (voor attesten, uittreksels of afschriften), of gerechtsdeurwaarders, vertalers, technische experten of hebben betrekking op griffierechten. Deze kosten worden aangerekend aan de werkelijke uitgaven, tenzij deze rechtstreeks door de cliënt aan de derde-dienstverlener worden betaald.

Bij de aanvang van een dossier wordt steeds een provisie gevraagd in functie van de te voorziene kosten. In dossiers waarvan de behandeling enige tijd in beslag neemt, kunnen tussentijdse provisie-staten worden aangeboden. Bij het beëindigen van de toevertrouwde opdracht en het afsluiten van het dossier wordt dan een gedetailleerde eindstaat opgemaakt met een volledig overzicht van de gemaakte en/of voorgeschoten kosten, van de geleverde prestaties en met aanrekening van de door de cliënt reeds aan de advocaat betaalde provisies.

Sinds 1 januari 2014 is de dienstverlening van advocaten aan BTW onderworpen zodat op de kosten (met uitzondering van bepaalde gerechtskosten) en op het ereloon 21 % BTW dient gerekend.

[laatste bijwerking : 01.01.2018]

bottom of page