top of page

Advocaat Pierre Scheerlinck

WETTELIJKE INFORMATIE

Pierre SCHEERLINCK is lid van de Orde van Advocaten bij de Balie te Oudenaarde.

Hij oefent het beroep uit in persoonlijke naam.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Einestraat 38.

Pierre SCHEERLINCK is ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0812.654.221.

Diens BTW-nummer is BE 0812.654.726.

Zijn beroepsaansprakelijkheid is ingevolge een collectieve verzekering “burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid” afgesloten door de Balie verzekerd bij AMLIN NV EUROPE, met zetel te 2018 Antwerpen, de Keyserlei 5 bus 31, met als makelaar voor de afhandeling van aansprakelijkheidsdossiers VANBREDA RISK & BENEFITS, gevestigd te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297. De voorziene waarborgen bedragen 1.250.000,00 € per advocaat per schadegeval met een vrijstelling van 2.500,00 € per schadegeval. Een afschrift van de algemene en bijzondere voorwaarden van de collectieve ver-zekering beroepsaansprakelijkheid advocaten kan op eerste verzoek verkregen worden.

De overeenkomsten die Pierre SCHEERLINCK en zijn cliënten aangaan, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor gebeurlijke geschillen omtrent deze overeenkomsten zijn enkel de rechtbanken van de provincie Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde bevoegd. Voor eventuele betwisting van kosten en ereloonstaten bestaat wel de mogelijkheid tot arbitrage bij de Orde van Advocaten te Oudenaarde. Informatie omtrent deze arbitrageregeling kan men verkrijgen op het secretariaat van de Balie te Oudenaarde (Bourgondiëstraat 5 te 9700 Oudenaarde ; tel.: 055 / 33 16 49 ; email : info@ balieoudenaarde.be).

Als advocaat ingeschreven aan de Balie van Oudenaarde is Pierre SCHEERLINCK onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies. Deze deontologische voorschriften kunnen worden geraadpleegd op de website van de Orde van Vlaamse Balies : www.advocaat.be

bottom of page